ประชุมสมาคมสื่อมุสลิม ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ Apec2022

สมาคมสื่อมุสลิมไทย ร่วมหารือกับนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

หน้าแรก -> การลงทุน

ประชุมสมาคมสื่อมุสลิม ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ Apec2022


APEC 2022 THAILAND
สมาคมสื่อมุสลิมไทย ร่วมหารือกับนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมไทยเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยรับมอบหน้าที่ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 28 โดยมีพิธีส่งมอบหน้าที่ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (วาระ 1 ปี)
กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กลับมามีพลวัต พร้อมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม ร่วมกับสมาชิกเอเปกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมุ่งสู่โลกยุคหลังโควิด-๑๙ ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างสมดุลระหว่างทุกสรรพสิ่ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มพูนผลกำไรไปสู่การมุ่งเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพมนุษย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เพื่อไม่ให้ใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง
หลังจากวันที่ 12 พ.ย.64 เตรียมพบกับการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ APEC 2022 THAILAND ที่สวยงามพร้อมกับความหมายที่โดนใจ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผลงานกว่า 600 ชิ้นจากผู้เข้าร่วมประกวดระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี 
ท่าน/สื่อใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอเปก สามารถติดต่อขอรับสื่อทุกชนิดได้จากสมาคมสื่อมุสลิมไทย